Zásady ochrany osobných údajov

Vážený zákazník,

táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ:

Vlnárska manufaktúra s.r.o.

Senohrad 263, 962 43 Senohrad

Slovenská republika

IČO: 47388528

Spracúvané osobné údaje

• Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP/alebo pasu, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia.

• Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.

• Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia, jeho označenie.

• Platobné informácie. Napríklad číslo bankového účtu.

• Údaje o korešpondencii a komunikácii. Napríklad emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.

Účel spracovania osobných údajov

• Poskytovanie služieb našej spoločnosti týkajúcej sa čistenia a spracovania ovčej vlny a súvisiacich procesov, resp. maloobchodný, alebo veľkoobchodný predaj týkajúci sa našich výrobkov. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

• Marketing. Zaoberáme sa rozvojom našich služieb, aby sme čo najviac vedeli vyjsť v ústreti požiadavkám a predstavám našich zákazníkov. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

• Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných

predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.

• Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom je zákonná povinnosť.

• Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom je súhlas, ktorý sme od Vás získali.

• Zákaznícka administratíva. Vedieme si záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Kto má prístup k osobným údajom

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad so strihačmi oviec. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi. Zmluvne sme ich zaviazali, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny upravujúce v zákone.

K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. Prístup majú len tí, ktorí to pri svojej práci potrebujú na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

Umiestnenie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas Vášho vzťahu s nami, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby. V niektorých prípadoch budeme tiež musieť spracovať Vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

Práva dotknutých osôb

Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme Vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s našou zmluvou, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv, ktoré sú nasledovné:

Právo na prístup k informáciám

Môžete si od nás vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

• prečo spracovávame Vaše osobné údaje

• aké kategórie osobných údajov spracovávame

• s kým Vaše osobné údaje zdieľame

• ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty

• aké máte práva

• odkiaľ Vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás)

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto dokumente.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Vytvorenie kópie bude spoplatnené.

Právo na opravu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie; je pri tom vo Vašom záujme, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo na vymazanie spracúvaných osobných údajov

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracovanie osobných údajov

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracúvaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na

základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov, ak existuje.

Stiahnutie súhlasu

Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme spracovanie osobných údajov na základe tohto právneho dôvodu. O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom Úradu na ochranu osobných údajov ( www.dataprotection.gov.sk ).

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na našej emailovej adrese info@vlnarskamanufaktura.sk a Vaša sťažnosť bude adekvátne preverená.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracúvame Vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke www.vlnarskamanufaktura.sk alebo emailom na info@vlnarskamanufaktura.sk, či telefonicky na +421 907 042 567.

VLNARSKÁ MANUFAKTÚRA