Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorý sa nachádza na webovej stránke https://www.vlnarskamanufaktura.sk/obchod/ (ďalej len „E-shop‘‘).

Predávajúcim a prevádzkovateľom E-shopu (ďalej len „Predávajúci“) je:

VLNÁRSKA MANUFAKTÚRA s. r. o.,

Sídlo: Senohrad 263, 962 43 Senohrad,

IČO: 47 388 528,

DIČ: 202 391 5355,

IČ DPH: SK 202 391 5355,

zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 41364/S,

Konatelia: Martina Vozárová, Imrich Vozár

Kontaktné údaje

tel: +421 948 844 490, +421 907 042 567

e-mail: info@vlnarskamanufaktura.sk

 

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti Predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a Kupujúceho (zákazníka, odberateľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom), riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v platnom znení.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje súhlas, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na E-shope, ktorej Predávajúci dodá tovar ponúkaný na E-shope Kupujúcemu (ďalej len „Kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete cez E-shop ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Definície pojmov

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, s obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky bez výhrad súhlasí a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Predávajúci – Vlnárska Manufaktúra s.r.o., Senohrad 263, 962 43 Senohrad, IČO: 47 388 528

Kupujúci – fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s prevádzkovateľom E-shopu kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku. Za kupujúceho, ktorý je právnickou osobou koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Spotrebiteľ  – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Objednávkový formulár – je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy (ktorým je záväzná objednávka Kupujúceho na E-shope) a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho.

Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Kupujúceho uskutočnená vyplnením objednávkového formuláru na E-shope a jeho odoslaním.

Súčasťou objednávky je aj vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí.

Odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje Kupujúci, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

 • odmietnutím návrhu Kupujúceho zo strany Predávajúceho,
 • márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu.
 

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné Potvrdenie objednávky (e-mailom) zo strany Predávajúceho adresované Kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh Kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho neznamenajú prijatie návrhu.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu Predávajúcim Kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a prepravné a balné náklady.

Predávajúci má právo stornovať Objednávku/Kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 dní na účet kupujúceho.

Kúpna cena

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil. Kúpna cena tovaru nezahŕňa ani náklady na zabalenie výrobku (balné). Predávajúci môže v prípade vybraných objednávok prepravné a/alebo balné dať medzi svoje náklady. 

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru:

 • platba bankovým prevodom alebo 
 • platba vkladom na účet cez platobnú bránu pred dodaním tovaru.
 

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v Potvrdení objednávky. Pri platbe na účet Predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v Potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od Potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet Predávajúceho, má Predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet Kupujúceho, vrátane poštovného.

Preprava tovaru

Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.

Spôsoby prepravy a trvanie prepravy tovaru do miesta dodania sú:

 • Kuriér SPS
 • Kuriér Expess One (preprava do zahraničia)
 • Osobný odber (po dohode)
 

Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Predbežná informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru. Záväzná cena za prepravu je uvedená v Potvrdení objednávky.

Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí a potvrdení objednávky. 

Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov Predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. 

Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní od Potvrdenia objednávky, resp. od obdržania platby na účet Predávajúceho pri platbe vopred. To neplatí, ak ide o tovar, pri ktorom je uvedené, že sa dodáva na základe objednávky. V takom prípade je však Predávajúci povinný uviesť informáciu o orientačnom čase dodania tovaru od odoslania záväznej objednávky Kupujúcim. 

Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí  o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Ak  Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.

S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spája odlišné trvanie dopravy do miesta dodania. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je Kupujúcemu poskytnutá  informácia, aká doba trvania dopravy sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet Predávajúceho začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho za podmienky, že Kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke Kupujúceho.

Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu alebo zvolenému prepravcovi. Záväzok Predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Predávajúci bol pripravený odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  Kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho.

Spolu s tovarom obdrží Kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

Prevzatie tovaru

V prípade poškodenia obalu zásielky je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom informovať Predávajúceho.

Ak zásielka vykazuje známky poškodenia alebo vniknutia do zásielky, je Kupujúci povinný bezodkladne skontrolovať s prepravcom obsah zásielky a spísať protokol o zistených chybách.

Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, je Predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.

Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a zásielka je adresátom (Kupujúcim) prebratá, stáva sa zásielka vlastníctvom Kupujúceho.

Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené s dopravcom.

Kupujúci je povinný po prevzatí bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné vady hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní, ak je to možné.

Pokiaľ zásielka nebola doručená v očakávanom termíne (do 5 pracovných dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky) môže si Kupujúci overiť, kde sa zásielka nachádza; Kupujúci pritom poskytne primeranú súčinnosť, napr. poskytnutím čísla zásielky. 

Pokiaľ nebude Predávajúci do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky informovaný o strate zásielky, považuje sa takáto zásielka za doručenú.

Odstúpenie od zmluvy

Na odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, sa vzťahuje ustanovenie § 12 zákona č. 100/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. 

Odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho

Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy (t. j. po doručení Potvrdenia objednávky) písomne a to poštou alebo e-mailom na adresu info@vlnarskamanufaktura.sk

V prípade, že Kupujúci chce vráti tovar, musí kontaktovať Predávajúceho, ktorý mu dá ďalšie inštrukcie. V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. 

Kupujúci v uvedenej lehote doručí tovar na Predávajúceho. Je však nevyhnutné, aby Kupujúci vrátil tovar nepoškodený a nepoužitý, 

V prípade dodržania všetkých hore uvedených podmienok budú peniaze za tovar (nie za prepravu, ktorej výška je presne definovaná v prepravnom doklade) vrátené Kupujúcemu do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. 

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy  pred zaplatením kúpnej ceny a expedíciou tovaru neúčtuje predávajúci žiadne poplatky.

Tovar je potrebné poslať na adresu Predávajúceho ako balík doporučenou zásielkou. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar Kupujúci nesmie posielať dobierkou, pretože dobierku nebude prevzatá – náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

Odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a zaslané aj prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Predávajúceho. Odvolanie Objednávky alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené Predávajúcemu. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet Predávajúceho nezaplatil Kupujúci kúpnu cenu v lehote 5 dní od Potvrdenia objednávky,
 2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od Dopravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho,
 3. ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predajca schopný dodať tovar, najmä z dôvodu nedostatku materiálu na spracovanie v skladových zásobách Predávajúceho.
 

Odstúpenie Predajcu od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Predajca Kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho. 

Reklamácia tovaru (Reklamačný poriadok)

Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami uvedenými v príslušných právnych predpisoch. 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, a to kupujúcim alebo treťou osobou.       

Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené Kupujúcim počas Záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Postup vybavovania reklamácií.

Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese Predávajúceho, alebo  elektronickou poštou na adrese info@vlnarskamanufaktura.sk. 

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad.

Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky cez E-shop potvrdzuje  Kupujúci  svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

a.  Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

b.  Kupujúci odoslaním objednávky  a svojou registráciou v E-shope, udeľuje Predávajúcemu v súlade s požiadavkami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom predaja. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@vlnarskamanufaktura.sk alebo na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

c. Zoznam spracúvaných osobných údajov.

Fakturačné údaje

Meno a priezvisko, resp. Obchodný názov

Adresa trvalého bydliska, resp. sídla

IČO, DIČ, IČ DPH

Údaje pre doručenie

Meno a priezvisko

Adresa doručenia

Telefónne číslo príjemcu – pre prepravnú spoločnosť

Kontaktné údaje

Telefónne číslo pre potreby komunikácie so zákazníkom

Adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok, ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle

Údaje o objednávkach – evidencie zákazníckych objednávok, údaje pre potreby vybavenia objednávok  a riešenia prípadných reklamácií.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • Vystavenie daňového dokladu – faktúry.
 • Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 • Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu,
 • Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 • Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.
 

Prevádzkovateľ E-shopu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru prevádzkovateľa internetového obchodu neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Na ochranu osobných údajov pri používaní E-shopu sa tiež primerane použijú všeobecné Zásady ochrany osobných údajov, ktoré má Predávajúci zverejnené na https://www.vlnarskamanufaktura.sk/gdpr/ 

Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia, resp. zverejnenia ich zmien. 

Predávajúci  si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vlnarskamanufaktura.sk 

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.j. obsahom Objednávky a Potvrdenia objednávky), týmito Obchodnými podmienkami, a príslušnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov.  

Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1   

Odbor výkonu dozoru 

bb@soi.sk 
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71 

 

V Senohrade dňa 01. septembra 2023

VLNARSKÁ MANUFAKTÚRA