Spracovanie ovčej vlny – rozšírenie technologického zázemia

Názov a sídlo prijímateľa: Vlnárska manufaktúra s.r.o., Senohrad 263, 962 43 Senohrad

Názov projektu: Spracovanie ovčej vlny – rozšírenie technologického zázemia

Kód projektu: IROP-CLLD-X178-511-001-008


Miesto realizácie projektu: Senohrad 89 (prevádzka žiadateľa)

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 21 059,37,- €

Trvanie projektu: júl 2022 – apríl 2023

Projekt je realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a  podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Opis projektu: Vlnárska manufaktúra je malý rodinný podnik, kde sa v malých množstvách (7 ton/rok) spracúva surová ovčia vlna určená na textilnú produkciu; konkrétne ide o jej čistenie, rozvoľňovanie, česanie a filcovanie.

Cieľom projektu je rozšírenie možností spracovania ovčej vlny vo Vlnárskej manufaktúre a to rozšírením technologického vybavenia o dva technologické zariadenia; malú pradiareň na spracovanie vyčesanej ovčej vlny na priadze a peletovač odpadovej ovčej vlny (vytriedenej pri prvotnom čistení ako nevhodnej na ďalšie spracovanie). Takýmto spôsobom je prevádzka schopná v rámci svojich kapacít zabezpečiť celý kolobeh spracovania od ostrihanej vlny až po spracovanie priadze; vďaka peletovaču odpadovej vlny je prevádzka takmer bezodpadová.

Oba stroje budú predstavovať nový prvok pre podnikanie v podniku i na slovenskom trhu, keďže podľa dostupných informácií v súčasnosti nikto nemá takéto stroje na Slovensku k dispozícii.

Na Slovensku ide o jedinečnú prevádzku, vzhľadom k tomu, že priemysel týkajúci sa spracovania ovčej vlny na Slovensku je v zúfalom stave; existuje už len pár stredne veľkých prevádzok, kde sa ovčia vlna spracúva, žiadna však neposkytuje komplexné spracovanie ovčej vlny od čistenia až po finálny produkt z ovčej vlny; žiadna sa tiež nezameriava na spracovanie ovčej vlny aj v malých množstvách. Prevádzka tak vyplní chýbajúci článok na slovenskom trhu, čím priamo podporí malých a stredných chovateľov oviec, ako aj remeselníkov, živnostníkov a malé podniky, ktorí sa venujú spracovaniu ovčej vlny.

Projekt je realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a  podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

VLNARSKÁ MANUFAKTÚRA